ОБАВЕШТЕЊЕ ДАЉИ ЛОВ - ДИВЉЕ ПАТКЕ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ
VESTI

Даљи лов: дивља патка - кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину, почевши од ловног дана 07.12.2017.године (четвртак) одвијаће се на следећи начин.

1. Ловни дани – ЧЕТВРТАК, СУБОТА И НЕДЕЉА.

2. Терени за лов.

3. Време лова – преподне 06 – 09 и поподне 14 – 17 часова.

ЗБОРНА МЕСТА остају иста као од почетка ловне сезоне и то:

 1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве – паркинг испред Просечког моста са леве стране.

 2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.

 3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.

 4. ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре

 5. ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.

 6. МРАМОРСКИ МОСТ - лева страна узводно реком Ј.Моравом до границе са ловиштем из Дољевца.

 7. СУПОВАЧКИ МОСТ

ЛОВ ФАЗАНА ИЗ СЛОБОДНОГ ЛОВИШТА УЗ ДОЗВОЛУ ЗА ЛОВ ДИВЉУЕ ПАТКЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ СВИМ ДАНИМА (ЧЕТВРТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА) 50 МЕТАРА ОД ОБАЛЕ

ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ ЧЕТВРТКОМ И СУБОТОМ БИЋЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ЗА ЈЕДАН ТЕРЕН.

 

Преподневни лов од 06:00 до 09:00 часова.

Поподневни лов од 14:00 до 17:00 часова.

  Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

СТРУЧНА СЛУЖБА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „НИШ“

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 01.11.2017.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 31.10.2017.године.

Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде и заштите животне средине прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

* Извод са сајта Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Закон о оружју и муницији (Службени гласник РС бр. 20/15) прописује да се оружје дели у четири категорије: А, Б, Ц, Д.

 • У категорију А спадају минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и дуго ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ватрено оружје са пригушивачем пуцња; Оружје из категорије А не могу набављати, држати и носити физичка лица, правна лица и предузетници. Правна лица у изузетно оправданим случајевима, у складу са делатношћу којом се баве могу набављати и дуго аутоматско оружје из категорије А.
   
 • У категорију Б спада свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутоматско, репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима), осим оног из категорије А и Ц и конвертибилно оружје;
   
 • У категорију Ц спада онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је брзина пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm и оружје с тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чија је натезна тежина већа од 101 libri; Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним Законом о оружју и муницији, а држати уз пријаву надлежном органу.
   
 • У категорију Д спада хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање електрошокова, ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm или мањег, као и оружје са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N, односно чија је натезна тежина до 101 libre. Оружје из категорије Д може се набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу, у складу са Законом о оружју и муницији.

У складу са Законом о оружју и муницији, оружје из категорије Б се може набављати уз одобрење надлежног органа. Надлежни орган јесте територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, према пребивалишту, односно према седишту подносиоца захтева.

 

Одобрење за набављање оружја се издаје грађанима који су:

 • пунолетни;
 • држављани Републике Србије или стално настањени странци;
 • здравствено способни за држање и ношење оружја;
 • нису правноснажно осуђивани на казну затвора за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела;
 • нису правноснажно кажњавани у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из Закона о оружју и муницији;
 • на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир;
 • обучени за руковање ватреним оружјем;
 • имају оправдан разлог за набавку оружја и
 • имају услове за безбедан смештај и чување оружја.

 

Здравствена способност за држање и ношење оружја предвиђена Законом о оружју и муницији доказује се уверењем о здравственој способности. Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове здравља да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.

 

Оправдани разлог за набављање оружја подносиоци захтева за набављање оружја доказују:

 • за оружје за личну безбедност из категорије Б – уколико учине вероватним да би им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или других околности;
 • за ловачко оружје категорије Б – уколико доставе доказ да испуњавају услове за поседовање ловне карте;
 • за спортско оружје – уколико доставе уверење о активном чланству у спортској стрељачкој организацији;

 

Муниција за оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, може се набављати на основу издате исправе о оружју. Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које имају регистровано оружје, осим физичких лица којима је издата колекционарска дозвола.

Забрањено је ношење оружја без посебне дозволе. Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б може се издати дозвола за ношење оружја, уколико учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.

Гасни спрејеви, као и уређаји за изазивање електрошокова сходно Закону о оружју и муницији представљају оружје за личну безбедност и у ту сврху се могу употребити.

Оружје се може преносити без посебне дозволе, спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, футрола) која онемогућава његову тренутну употребу.

 

 • Нова категорија оружја онеспособљено оружје, омогућава власницима ватреног оружја из категорије Б  да уз пријаву надлежном органу држе одређене комаде оружја који за њих имају афекциону вредност, без обавезе испуњења услова прописаних Законом о оружју и муницији, односно издавање оружног листа. Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени сервисери. Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја.Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави надлежном органу у року од осам дана од дана онеспособљавања. Забрањено је набављати држати и носити основне делове и муницију за онеспособљено оружје. 
 • Странци који имају одобрено стално настањење набављају оружје, делове за оружје и мунцију под истим условима који важе за грађане Републике Србије.
 • Губитак оружног листа пријављује се организационој јединици овог министарства према месту пребивалишта лица и подноси се захтев за издавање новог оружног листа.
 • Губитак оружја пријављује се надлежном органу одмах, а најкасније у року од 24 сата.
 • У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се поседу ово оружје затекне дужно је да у року од 45 дана од смрти лица обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, ради преузимања оружја. Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то оружје преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је да, у року од шест месеци од дана стицања, поднесе захтев ради издавања оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања оружја, или га онеспособи или отуђи. Ако наследник не поступи на прописане начине, наслеђено оружје прелази у власништво Републике Србије.

 

Физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, дужни су да у року од три године од дана почетка примене овог закона поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом.

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона пререгиструју, продају, онеспособе или предају оружје без накнаде у корист Републике Србије.

Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења ловачког оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу.

 

Маја Грујић

Ловачко удружење „Ниш“

ЛОВ ВЕТЕРАНА
ЛОВ ВЕТЕРАНА

Традиционални лов ветерана на зеца и фазана биће организован у недељу, 29.10.2017.године на теренима за лов фазана у Матејевцу и КП Дом-у, у времену од 7 до 11 часова.

Зборна места:

 1. Терен Матејевац – Матејевачка петља

 2. Терен КП Дом – Иза КП Дома.

Сакупљање ловаца на зборним местима у 06:30 часова, лов са пратиоцима/вођама група од 7 – 11.

Право учешћа у лову имају чланови ловачког удружења „Ниш“ старости од 70 и више година и ловачким стажом од 20 година који поседују ловну карту за текућу сезону, жене ловци чланице удружења и гости са освојеним ваучером – наградом.

Након завршетка лова, од 12 часова, организација ручка за учеснике на фазанерији „Виник“.

Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2017/18 годину
Отварање сезоне лова на ЗЕЦА И ФАЗАНА за ловну 2017/18 годину

На основу Статута Ловачког удружења „Ниш“ члан 38, став 16, Управни одбор ЛУ“Ниш“ на предлог Комисије за узгој и заштиту дивљачи на седници одржаној 11.10.2017.године доноси одлуку да се лов ловостајем заштићене дивљачи ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall) и ФАЗАН (Phasianus colchicus ssp) у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину одвија на следећи начин:

1.      Отварање ловне сезоне 05.11.2017.године;

2.      Терени за лов су цело ловиште, осим терена забрањених за лов;

3.      Ловни дани:

* Зец – 05.11.2017.год. и/или 19.11.2017.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем;

* Фазан – 05.11.2017.године; 12.11.2017.године и 19.11.2017.године, односно до испуњења квоте предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем, у целом ловишту а након тога лов на теренима одређеним од стране Стручне службе.

Лов почиње окупљањем на зборним местима од 6:30 часова. Трајање лова 06:30 – 16:00.

За ловне дане 05. и/или 19.11.2017.године неће бити издаване дозволе за групни лов дивље свиње.

Дозволе за лов се издају понедељком и уторком у Ловачком удружењу „Ниш“.

Апелујемо на све учеснике у лову да воде рачуна о безбедности приликом извођења лова.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ

Последњи ловни дан за лов ПРЕПЕЛИЦЕ у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2017/18 годину – СУБОТА 30.09.2017.године.
Терен за лов - Мрамор-Мраморско брдо: Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке.

ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут

Лов се изводи на горе описаном терену у времену од 05 – 09 часова.
Издавање дозвола пре почетка лова на зборном месту код вође групе.


ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НИШ“

Ловачка слава 2017.
VESTI

ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ
ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ ПАТКУ КРЖУЉУ И ГЛУВАРУ ЗА ЛОВНУ 2017/18 ГОДИНУ

Лов ловостајем заштићене врсте пернате дивљачи и то: дивља патка - кржуља (Anas crecca ) и дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos), у ловишту „Нишава“ за ловну 2017/18 годину одвијаће се на следећи начин.
Отварање ловне сезоне СУБОТА 02.09.2017. год.
Терени за лов.
Ловни дани 02. - 03.09; 10.09; 17.09; 24.09; и  даље сваке НЕДЕЉЕ.
          На свим већим воденим површинама 50 метара од обале Ј.Мораве, Нишаве и бара. 
       ЗБОРНА МЕСТА:
1. КОЊИЧКИ КЛУБ-старо корито реке Нишаве –паркинг испред Просечког моста са леве стране.
2. ЦИГАНСКИ КЉУЧ - на престанак асфалта код слегнутог моста.
3. БАТУШИНАЧКЕ БАРЕ - проширење по изласку од надвожњака на аутопут.
4.  ДОЊА ТРНАВА - Мушине баре
5.  ЛАЛИНСКИ МОСТ – лева страна Ј.Мораве од Мраморског до Лалинског моста.
6.  МРАМОРСКИ  МОСТ
7.  СУПОВАЧКИ МОСТ
Окупљање на зборним до 05:00 часова.
Преподневни лов од 05:00 до 09:00 часова.
Поподневни лов од 17:00 до 20:00 часова.
Дозволе се издају у ловачком удружењу.
 Након завршеног лова враћање (замена) дозвола – ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.