Lovačko udruženje "Niš" - Niš - Novosti
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 31.08.2018.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 30.08.2018.године.

Потребна документација за пријаву кандидата:

    Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)

    Уверење о положеном испиту за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)

    Уплата за полагање испита у износу од 4000 динара (готовински на каси ЛУ“Ниш“ или оверена уплатница банке – жиро рачун Ловачког удружења „Ниш“ 105-2214-80, сврха уплате полагање ловачког испита)

Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 Маја Грујић

Ловачко удружење „Ниш“

Отварање лова ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА
Отварање лова ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА

Лов ловостајем заштићених врста пернате дивљачи и то: ДИВЉИ ГОЛУБ ГРИВНАШ и ПРЕПЕЛИЦА, у ловишту „Нишава“ Ниш за ловну 2018/19 годину одвијаће се на следећи начин:

1.    Отварање ловне сезоне 05.08.2018.године;
2.    Терени за лов:
- Терен 1 – Лалинске појате: Раскрсница пута од Лалинских појата према с.Дудулајце, даље путем према с.Дудулајце до границе са суседним  ловиштем, затим лево уз границу  преко шанчева до  Лалинске цркве, затим асфалтним путем до почетне тачке.
ЗБОРНО МЕСТО- Раскрсница према селу  ДУДУЛАЈЦЕ.
- Терен 2 – Горња Трнава: Од старог млина асфалтним путем према селу Горња Трнава, затим бањским друмом до границе са ловиштем Алексинац и онда уз границу до аутопута па назад до зборног места.
ЗБОРНО МЕСТО-Стари Млин
 -Терен 3 - Врежина:Од Малчанске петље поред аутопута до насипаног пута за село Горња Врежина, затим до реке Нишаве па узводно до аутопута и назад до петље.
ЗБОРНО МЕСТО-Малчанска петља
 -Терен 4 - Горњи Комрен-Хум-Бреница:Асфалтним путем до излаза из насеља Горњи Комрен према Хуму, затим асфалтним путем до села Бреница десном страном, даље до уласка у село Бреница, даље неасфалтним путем десно до Хумског потока, низводно потоком до Хумског гробља и даље од гробља до почетне тачке.
ЗБОРНО МЕСТО-Хумско гробље
 -Терен 5 - Мрамор-Мраморско брдо:Од Мрамора насипаним путем десном страном до насипаног пута према селу Крушце, затим  насипаним путем  према селу Крушце десном страном и даље до почетне тачке
ЗБОРНО МЕСТО-Мрамор-насипани пут
 Лов се изводи на горе описаним теренима, САМО НЕДЕЉОМ, у времену од 05 – 09 часова.
ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ СЕ ИЗДАЈУ НА ЗБОРНИМ МЕСТИМА.

 


ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВИШТУ "НИШАВА" НИШ
ОТВАРАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉУ СВИЊУ У ЛОВИШТУ "НИШАВА" НИШ

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ЧЕКАЊЕМ

Ловачко удружење „Ниш“ обавештава своје чланове да је Управни одбор на свом састанку одржаном 12.06.2018.године, донео одлуку о начину организовања лова на дивљу свињу чекањем у ловишту “Нишава“ за ловну 2018/19 годину.

Отварање лова чекањем од 13.06.2018.године по пријави штете на усевима.

Лов ће се спроводити искључиво са изграђених стабилних и чека на дрвету.

Дозвола за лов чекањем издаје се након поднете пријаве штете на усевима од стране власника парцеле и извршеног увиђаја од стране Стручне службе Ловачког удружења „Ниш“, на свим теренима сем терена забрањених за лов по ГПГЛ-у за ловну 2018/19 годину.

Лов је дозвољен од понедељка до недеље у времену од 20:00 до 24:00 часова.

Издавање дозвола понедељком и уторком, у удружењу, у времену од 08 – 12 часова.

 

ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ

Групни лов дивље свиње у ловишту „Нишава“ Ниш отвара се 15.07.2018.године.

Пријава лова од стране груповођа вршиће се, за прву недељу, од понедељка до петка (09.-13.07.2018.године) а даља замена дозвола понедељком и уторком у просторијама Ловачког удружења „Ниш“.

Групни лов изводиће се недељом у времену од 05 – 12 часова.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА
ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Ловачко удружење “Ниш“ организује полагање ловачког испита дана 21.05.2018.године.

Испит ће се одржати у сали удружења на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 15 часова.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве најкасније до 18.05.2018.године.

Пријава кандидата и сва додатна објашњења код техничког секретара ЛУ“Ниш“ или на телефоне 018/454-4444 и 060/6111405.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

Маја Грујић
Ловачко удружење „Ниш“

10. Sabor lovaca "LESKOVIK 2018"
VESTI

ОГЛАС ЗА ЛОВОЧУВАРА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.03.2018.године и указаних потреба, објављује:

 

О  Г  Л  А  С 

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

„Л  О  В  О  Ч  У  В  А  Р“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос ловочувара у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Ловочувар ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије старији од 18 година;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум IV степен стручне спреме пољопривредне или шумарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске службе (Ловачка комора Србије);

- поседовање дозволе за ловачко оружје;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова ловочуварске службе;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 15.04.2018.године.

Ловачко удружење „Ниш“

Бројање дивљачи
VESTI

Brojanje divljači 2015.Пролећно бројање дивљачи у ловишту“Нишава“ одржаће се дана 25.03.2018. год. у времену од 08 до 12 часова.


Стручна служба је одредила зборна места и терене за бројање дивљачи, укупно 25.

 

Терени за бројање и зборна места:

1. Јасновачко поље-з.м. Пасјачка црква
2. Холивуд-з.м. рест.Холивуд
3. Чамурлија-з.м. Ниш експрес
4. Сечаница-Суповац-з.м.Сечаничко игралиште
5. Лалинске појате-Сечаница-з.м.Лал.црква
6. Лалинац (Забаеје)- з.м. Крај села
7. Мезграја-Вртиште - з.м. Млин
8. Вртиште- Гробље
9. Вртиште- з.м. Црква
10. Д.Матејевац( Блок)-з.м. Коломаца
11. Г.Матејевац( Дубрава)-з.м. Задружни дом
12. Паси Пољана-з.м. Ћумурана
13. Паси Пољана-з.м. Скретање за депонију
14. Хум-Бреница- з.м. Хум игралиште
15. Г.комрен-хум-з.м. Мост
16. Г.Комрен-з.м. Игралиште
17. Д.Врежина- з.м. Гробље
18. Г.Врежина- з.м. Надвожњак
19. Н.Село 1( циглана) -з.м. Гробље
20. Н.Село 2( цигански кључ)- з.м. Гробље
21. Габровац-з.м. Центар села
22. Нишка Бања-з.м. Црква( гробље)
23. Г.Трнава-з.м. Млин
24. Д.Трнава-з.м. Крај села
25. Велепоље-з.м. Гробље

Brojanje divljači 2015.Од правилног бројања и утврђивања приближно тачног броја дивљачи зависе све даље активности у ловачком удружењу и ловишту, почев од узгоја дибљачи, плана израде ловно-техничких објеката, прихране дивљачи и на крају одстрела дивљачи.
За учешће на бројању одобрава се по једна радна акција ЛУ“Ниш“.

Ловачки поздрав „ДОБАР ПОГЛЕД“ .

У Нишу,
19.03.2018. год.

Управник ловишта
Дипл.инж.пољ.за сточ. Стефан Пашић

It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.
It is so pleasant to work with experts. Visit this page to find out more regarding casino bonus.