Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


ОГЛАС ЗА СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА
VESTI

Ловачко удружење „Ниш“ из Ниша, на основу одлуке Управног одбора од 27.01.2023.године и указаних потреба, објављује:

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време на радном месту

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ – УПРАВНИК ЛОВИШТА“

 

Ловачко удружење „Ниш“ расписује оглас за пријем у радни однос стручног лица за газдовањем – управника ловишта у ловишту „Нишава“ Ниш на одређено време, максимално до 6 месеци.

Стручно лице - управник ће обављати послове и радне задатке предвиђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду стручне и ловочуварске службе и другим актима удружења.

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:

- држављани Републике Србије;

- општа здравствена и радна способност;

- минимум VI степен стручне спреме пољопривредне струке смер сточарство, ловношумарске или ветеринарске струке;

- поседовање лиценце за обављање послова газдовања ловиштем (Ловачка комора Србије), коју може доставити и након ступања у радни однос;

- поседовање дозволе за ловачко оружје, коју може доставити и након ступања у радни однос;

- без кривичних пријава и поступака пред Основним судом;

- познавање рада на рачунару – MS office пакет;

- возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Документација коју је кандидат дужан да приложи је:

- Пријава на конкурс (са кратким текстом у слободној форми);

- CV (curricullum vitae) кандидата са обавезним личним подацима, фотографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;

- Доказ о поседовању тражене стручне спреме – оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценца за обављање послова газдовања ловиштем;

- Фотокопија радне књижице са подацима о ранијим запослењима;

- Фотокопија личне карте очитаним подацима;

- Фотокопија оружаног листа (ловачко оружје) са очитаним подацима;

- Фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима;

- Потврда из Основног суда у Нишу да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се против њега не води кривични поступак;

- Здравствено уверење о способности за рад издато од стране надлежнe државне институције са територије града Ниша;

- Потврда да лице (кандидат) није лечено и да се не лечи од болести зависности;

- Остале доказе о поседованим знањима и вештинама.

 

Пријаве на конкурс са траженом документацијом слати на адресу:

Ловачко удружење „Ниш“

Обилићев венац 41

18000 Ниш,

са назнаком „ЗА КОНКУРС“ најкасније до 20.02.2023.године.

 

 

Ловачко удружење „Ниш“