Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


Informator broj 2
Informator broj 2

Izvod iz INFORMATORA broj 2

Lov

Tabelarni prikaz dosadašnjeg lova, planirano/ostvareno.

Vrsta divljači

Brojnost

Plan odstrela

Ostvaren odstrel do 18.08.2013.god.

D.Vepar

30

15

1

D.Krmača

30

15

0

Nazime

40

20

1

Grlica

2.000

200

52

Golub grivnaš

800

200

27

Prepelica

2.000

200

42

Divlja plovka gluvara

2.000

200

-

Divlja plovka kržulja

2 000

200

-

Divlja mačka

60

10

-

Lisica

220

100

4

Šakal

180

80

-

Vuk

12

5

-

*U skladu sa predlozima Komisije za uzgoj, zaštitu i lov divljači:

Lov GRLICE I GOLUBA GRIVNAŠA izvodi se samo nedeljom i to pre podne u vremenu od 05,30 do 10,00 časova i po podne u vremenu od 17,00 do 20,00 časova. Lovi se na 3 terena, „Ušće“, suncokret Mezgraja, Humsko groblje i Niška Banja (Konjički klub – Prosek), dozvole izdaje Upravnik lovišta. Do sada je ukupno izdato 75 dozvola za lov, a u lovu je učestvovalo 233 lovaca.

Lov PREPELICE izvodi se subotom i nedeljom, na terenu „Lalinske pojate“, u vremenu od 05,30 do 09,00 časova. Učesnici lova upisuju se na zbornom mestu u dozvole za lov, do sada je u lovu učestvovalo ukupno 133 lovaca.

Lov divlje plovke počinje u skladu sa kalendarom 01.09.2013. godine, na rekama i barama, 50m od vode u vremenu od 05,30 do 10,00 i od 17,00 do 20,00 časova. Plovka se neće loviti na Moravi od Mramorskog do Supovačkog mosta.

Lov divlje svinje sa čeke odvija se isključivo na usevima nakon načinjene štete. Dozvola za lov se izdaje nakon prijavljene štete i pošto komisija LU „Niš“ ustanovi štetu na terenu. Lov se odvija od ponedeljka do petka, u vremenu od 19,00 do 24,00 časova.

Lov divlje svinje pogonom počinje u skladu sa kalendarom 01.09.2013. godine, lovi se na svim terenima, dozvole izdaje Upravnik lovišta, po zbornim mestima definisanim odlukom Upravnog odbora. Lov se odvija nedeljom u vremenu od 05,30 do 16,00 časova.

*Napomena: ulov i meso divlje svinje se ne naplaćuje, sem vepra sa trofejem preko 14,99cm. 

Radne akcije u lovištu


Vrsta objekta

Trenutno stanje

Treba izgraditi u 2013. godini

Stabilna čeka - osmatračnica

21

2

Čeka na drvetu

19

2

Hranilišta za krupnu divljač

33

7

Solišta

45

5

Hranilišta za sitnu divljač

282

8

 

Svedoci smo da usled delovanja atmosferskih i ostalih faktora, dolazi do oštećenja postojećih lovno-tehničkih objekata, ove lovne godine izvršićemo reviziju lovnih objekata tj. biće povećana izgradnja da bi stanje u planskom dokumentu odgovaralo stanju u lovištu što je i zakonska obaveza. Radovi na održavanju (popravci) postojećih i izgradnja novih objekata treba da budu gotovi do kraja septembra 2013. godine, a izveštaji o obavljenim radnim akcijama dostavljeni stručnoj službi, najkasnije do 15.oktobra 2013. godine.

Plan izgradnje lovno-tehničkih objekata biće dostavljen predsednicima sekcija od strane stručne službe Udruženja do kraja avgusta meseca.

Nakon obavljenih radnih akcija i dostavljenih izveštaja koji treba da sadrže detaljan opis izvedenih radova i lokacija, kao i fotografije izgrađenih objekata, stručna služba Udruženja i Komisija za uzgoj, zaštitu i lov divljači, izvršiće kontrolu izvedenih radova na terenu.

Trudićemo se da obezbedimo neophodnu količinu hrane za krupnu i sitnu divljač, iznošenje hrane vršiće se po potrebi i u skladu sa atmosferskim prilikama.

Vrednost radne akcije iznosi 2.000,00 u dinarskoj protiv vrednosti, kolege koje ne odrade radne akcije u lovištu, mogu odraditi radne akcije na fazaneriji „Vinik“.

*Obezbeđeno je 40 drvenih stubova za izgradnju stabilnih čeka – osmatračnica, raspodela će se vršiti na osnovu pristiglih zahteva u skladu sa procenom stručne službe.

*U proteklom periodu obavljeno je čišćenje vodotoka, izdani i potoka u reviru 2 na terenu sekcije Gornji Komren.

 

Upravnik LU „Niš“

Miodrag Miki Đorđević,inž.polj.

Telefon – 060-6111 414 

Prihodi – rashodi

Stanje na dan 31.07.2013. godine

Stanje računa

254.151.47

Oročena sredstva kod AIK banke

700.000,00 din.

 

 

Prihodi – rashodi period od 01.06.2013. godine do 31.07.2013. godine

Prihodi od članarina i akcija

1.460.933,33

Prihodi od donacija(Uprava za poljoprivredu – SABOR LOVACA)

123.500,00 din.

Prihodi od prodaje robe i usluga (fazani i zakupi)

1.026.227,59

Ukupni prihodi

2.642.660,92din.

 

Materijalni troškovi (režijski materijal, naftni derivati, el.energija, voda, kancelar. materijal)

227.416,56

Troškovi prevoza, PTT, održavanje vozila, priručnici ѕa lov.ispite, štampa i koverte za informator)

79.032,77

Troškovi zarada radnika, prevoz radnika, naknade za službeno putovanje zaposlenih-isporuka fazanske divnjači

753.898,00

Otpremnina za odlazak u starosnu penziju – Veličkov Mica

192.747,00

Troškovi: knjigovodstva i advokata, veterinara, HTZ opreme, korišćenja lovišta, komunalne i adm. Takse, provizija banke)

378.641,30

Troškovi reprezentacije (Ugostiteljske usluge + Reprezentacija u prostorijama LU za UO i sastanke)

16.198,00

Ukupni rashodi

1.647.933,63

 

*Detaljan finansijski izveštaj biće uvek prikazivan u prvom broju naredne godine za prethodnu.

 

 


 

Informacije

*Izdavanje dozvola za lov vrši se svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 časova, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i Pravilnika o načinu organizovanja lova („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/10. Prilikom uzimanja dozvole za grupni lov, UPISUJU SE SVI ČLANOVI GRUPE, ZABRANJENO JE DOPISIVANJE LOVACA U VEĆ POPUNJENU DOZVOLU. Nakon završenog lova, u Izveštaj o izvršenom lovu, UPISUJU SE SAMO UČESNICI LOVA, izveštaj se vraća 12 sati nakon obavljenog lova.

*Od početka jula meseca, intezivne su noćne patrole u lovištu u cilju sprečavanja krivolova „farom“, takođe su za vreme patrola kontrolisana prihvatilišta za fazane i vršen odstrel predatora u lovištu.

*Polaganje lovačkog ispita organizovano je 19.08.2013 god. Lovački ispit je polagalo i položilo 58 lovaca pripravnika članova lovačkog Udruženja. Ovom prilikom čestitamo i želimo puno uspeha u radu u lovačkom udruženju i lovištu, kao i puno uspeha u lovu uz lovački pozdrav „Dobar pogled“.

*Svi kandidati koji su polagali lovački ispit u 2011. i 2012. godini, mogu podići svoje diplome, koje su dostavljene LU Niš nakon intervencije predsednika Udruženja kod nadležnih u LSS.

*Sa osiguravajućom kućom „WIENER STADTISCHE“ ADO potpisali smo ugovor o osiguranju naših lovaca od rizika posledica nesrećnog slučaja u toku lova, na putu od kuće do lovišta i natrag, prilikom čišćenja i održavanja oružja kod kuće i za vreme kupovine municije i oružja i prenosa istih do kuće. Svi lovci koji su u potpunosti izmirili obaveze prema udruženju osigurani su za slučaj nastanka invaliditeta od posledica ranjavanja u pomenutim slučajevima na iznos od 200.000,00 dinara, a za slučaj smrti od posledica ranjavanja porodici se isplaćuje iznos od 100.000,00 dinara.

*Sa „Safari klubom“ potpisan je ugovor o saradnji, gde su predviđene povoljnosti za naše članove prilikom obavljanja obuke za rukovanje oružjem i organizacije takmičenja na strelištu Safari kluba. Kontakt telefon 060/0347-607 Pendić Goran, predsedni Komisije za streljaštvo.

*Na takmičenju povodom manifestacije „Dani Zaplanja“, koje je održano 09.08.2013. godine u Donjem Dušniku, u organizaciji LU „Zaplanje“ Gadžin Han, ekipa LU „Niš“ osvojila je 3. mesto u pripremanju lovačkog gulaša.