Lovni kalendar

Kalendar lovaKorisni linkovi
WikiMapia

Vremenska prognoza


BROJANJE DIVLJAČI
VESTI

Brojanje divljači 2015.Korisnik lovišta je dužan da utvrdi stanje populacija divljači po vrstama i po strukturi ( polna, starosna i trofejna) pre izrade godišnjeg plana gazdovanja lovištem.

Brojanje divljači se obavlja u “proleće” krajem februara i u martu, odnosno po prestanku zime a pre kretanja vegetacije dok je vidljivost i preglednost terena dobra.

Prolećno brojanje služi utvrđivanju osnovnog fonda divljači i za lakšu procenu polne i starosne strukture krupne divljači.

Pre pristupa brojanju divljači potrebno je izvršiti odgovarajuće pripreme, odnosno izabrati odgovarajuće površine koje najbolje reprezentuju (predstavljaju ) celo lovište. Treba izabrati najmanje tri različite površine : - sa najvećom “gustinom” divljači ;

- sa srednjom “gustinom” divljači ;

- sa najmanjom “gustinom” divljači ;

Brojanjem treba obuhvatiti što veću površinu lovišta, i veći broj različitih reprezentativnih površina ( deset i više) radi dobijanja realne brojnosti divljači.

Ustanovljavanje brojnog stanja divljači se obavlja brojanjem na oglednim (primernim) površinama ( pruge, kvadrati ili krugovi), kojima se obuhvata najmanje 10 % površine staništa, totalnim brojanjem ili procenom, zavisno od pojedinih vrsta divljači.

Brojno stanje zeca, fazana i poljske jarebice utvrđuje se brojanjem na primernim površinama - prugama, na sledeći način :

- Na lovno-produktivnoj površini - staništu pojedinih vrsta divljači utvrde se mesta za

postavljanje pruga, tako da se obuhvate delovi staništa sa najmanjom, srednjom i najboljom “gustinom” pojedinih vrsta divljači ;

- Širina primerne površine - pruge, obično iznosi 200 m. uz mogućnost odstupanja u vezi sa uslovima terena do 100 m. naniže, odnosno do 300 m. naviše ;

- Dužina primerne površine - pruge, obično iznosi do 4.000. m. sa mogućim odstupanjima naniže, s tim da ne bude manja od 1.000. m. Ukupna površina primernih pruga u jednom lovištu treba da obuhvati najmanje 10 % lovno-produktivne površine za pojedine vrste divljači.

- Odabrane primerne površine se ucrtavaju u osnovnu kartu lovišta a zatim se na pogodan način, obeležavaju na terenu.

- Brojači se raspoređuju duž početne linije primerne pruge na rastojanju 20-30 m. jedan od drugog. Zatim se ravnomerno kreću i broje - beleže svuBrojanje divljači 2015. divljač koja se podigne sa njihove desne strane (ili sa leve strane zavisno od dogovora pre početka brojanja), te o zabeleženoj divljači obaveštavaju svoje susede sa desne ( ili leve ) strane da bi se izbeglo duplo brojanje ;

Odluka Upravnog odbora je da se brojanje divljači u lovištu „Nišava“ održi 22.03.2015 godine u vremenu od 08 do 12 časova.

Stručna služba je odredila zborna mesta i terene za brojanje,ukupno 12.

REVIR

ZBORNO MESTO

OPIS TERENA

 

I

D.VREŽINA-GROBLJE

Od groblja D.Vrežina do nadvožnjaka i nazad

G.VREŽINA-NADVOŽNJAK

Od nadvožnjaka do Malčanske reke i nazad

G.MATEJEVAC-ZADRUŽNI DOM

Dubrava“ od puta za PIK Niš paralelno poljskim putem prema autoput

 

II

G.KOMREN-IGRALIŠTE

Od igrališta do vojskemonda preko potok,Kremenac,i nazad do početne tačke

TRNAVSKI MLIN

Pored asfaltni put do fudbalskog igrališta i nazad pored granice sa Aleksinačkim lovištem.

HOLIWUD

Od Holiwud prema Nais pored autoput i nazad pored lokalni put do Holiwud.

 

III

L.POJATE-CRKVA

Od puta Lalinac-L.Pojate do separacije Supovac i nazad

VRTIŠKI MLIN

Od mlina do Mezgrajske separacije

NOVO SELO-GROBLJE

Od asfaltnog puta za Lalinac levo prema Vulkanu i nazad pored sela Lalinac

IV

SKRETANJE ZA DEPONIJU

Put prema Malošište-stari autoput i nazad do P.poljanskog groblja.

V

GABROVAC-CENTAR SELA

Od prihvatilišta do ulaza u Berbatovo

VI.

N.BANJA-GROBLJE(CRKVA)

Od groblja do ulaza u Jelašnicu i nazad pored pruge do rampe.

Na gore navedenim terenima broji se sitna divljač, brojanje krupne divljači se vrši tokom cele godine, praćenjem tragova zimi na snegu,prisustva na hranilištima i solištima…

Brojanjem rukovodi vodič brojanja.Na svakom od gore navedenom zbornom mestu određen je vodič brojanja koji vrši upis brojača i rezultate brojanja po dobijenom Upustvu od strane stručne službe lovačkog udruženja.

Od pravilnog brojanja i utvrđivanja približno tačnog broja divljači zavise sve dalje aktivnosti u lovačkom udruženju i lovištu ,počev od uzgoja divlajči,plana izrade lovno-tehničkih objekta,prihrane divljači i na kraju odstrela divljači.

Lovački pozdrav “Dobar pogled”.Stručno lice gazdovanja lovištem

-Upravnik lovišta-

ing.stoč. Miodrag Đorđević spec. za lov